czwartek, 30 majaTwój portal finansowy!
Shadow

Jakie są fundusze inwestycyjne i który wybrać?

Nie każdy musi znać się na inwestycjach. Aby właściwie pomnażać swoje oszczędności, trzeba mieć bardzo dużo wiedzy i doświadczenie. Jeżeli nie wiemy w co i jak inwestować nasze pieniądze, lepiej powierzyć je specjalistom. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że będą oni wiedzieli co robić, by stan naszych finansów systematycznie się poprawiał. Jeżeli chcemy pomnażać nasze oszczędności za pomocą specjalistów, najlepiej wpłacić pieniądze do jakiegoś funduszu inwestycyjnego. To właśnie za ich pomocą, możemy zwiększać nasze zasoby finansowe. Zatrudnieni w nich specjaliści ze świata finansów, doskonale wiedzą co robić, by klienci funduszy byli zadowoleni i by osiągali oni jak największe zyski.

Fundusze inwestycyjne są o tyle interesujące, że uwzględniają skłonność do ryzyka osób, które wpłacają do nich pieniądze. Mogą więc do nich wpłacać pieniądze ci, którzy są skłonni zaryzykować z nadzieją że osiągnął wyższy zysk, a także ci, którzy wolą stabilne, niezbyt wysokie zyski, ale za to mają pewność, że wpłacone do funduszy pieniądze, na pewno do nich wrócą. Albowiem nigdy nie możemy być do końca pewni, czy fundusz którego wybierzemy przyniesie nam zysk. Zawsze istnieje ryzyko, że osoby odpowiedzialne za zarządzanie naszymi pieniędzmi źle zinterpretują sytuację na rynku finansowym i dokonają niewłaściwych wyborów, przez co nasze pieniądze lub ich część może nam przepaść. To jest właśnie ryzyko inwestycyjne, z którym zawsze mamy do czynienia.

Poniżej przedstawiamy podział funduszy inwestycyjnych, właśnie ze względu na stopień ryzyka utraty naszego kapitału.

Fundusze akcyjne – jak sama ich nazwa wskazuje, inwestują powierzone im pieniądze w akcje. W związku z tym, są one narażone na bardzo duże ryzyko. Albowiem nigdy do końca nie wiadomo, jak zachowają się akcje firm, które fundusz inwestycyjny ma w swoim portfelu. Często spotykamy fundusze akcyjne, które inwestują sporo pieniędzy, w zakup akcji spółek z jednego sektora gospodarki np. z branży energetycznej, informatycznej czy nowoczesnych technologii. Mówi się powszechnie, że fundusze akcyjne są dla ludzi młodych, gdyż są one inwestycją długoterminową. Mówi się bowiem powszechnie, że w długim okresie czasu jest większe prawdopodobieństwo, że przyniosą one zysk.

Fundusze hybrydowe – fundusze tego typu, inwestują w różne rodzaje papierów wartościowych. Zaliczamy tu akcje, depozyty bankowe, obligacje czy waluty. Jak więc widać, są to produkty inwestycyjne obarczone różnym stopniem ryzyka. W grupie tej możemy wyróżnić dwa typy funduszy:

– fundusze stabilnego wzrostu – inwestują przede wszystkim w akcje i papiery wartościowe. Jednakże inwestycje w akcje, nie mogą przekroczyć 40% aktywów, które są w posiadaniu funduszy. Pozostała część pieniędzy, powinny być przeznaczone na zakup bardziej bezpiecznych instrumentów finansowych.

– fundusze zrównoważone – inwestują one w podobny sposób jak fundusze stabilnego wzrostu, jednakże ilość akcji w portfelu jest nieco większa i wynosi od 40 do 60%. Można dzięki temu osiągnąć większe zyski, jednakże istnieje też i większe ryzyko utraty pieniędzy.

Mówi się, że minimalny czas inwestowania w tego typu fundusze, to 5 lat, jest to więc inwestycja średnioterminowa.

Fundusze papierów dłużnych – są to fundusze, które inwestują większość swoich środków w papiery dłużne, które dają możliwość uzyskania stałych dochodów. Ich udział w portfelu inwestycyjnym powinien wynosić co najmniej 66%. Najczęściej kupowane więc są obligacje Skarbu Państwa, bony skarbowe, obligacje emitowane przez firmy prywatne, obligacje emitowane przez samorządy. Są one uważane za bezpieczne, w związku z tym mogą być inwestycją krótkoterminową.

Fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego – swoją nazwę zawdzięczają one instrumentom w które inwestują. Zwykle są to lokaty bankowe lub instrumenty, których zapadalność nie przekracza jednego roku. Zaliczamy do nich instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa, NBP czy jakieś międzynarodowe instytucje, których Polska jest członkiem. Są to fundusze bardzo bezpieczne, jednakże nie dają nam możliwości uzyskania wysokich zysków.

Fundusze inwestycyjne możemy podzielić także ze względu na „otwartość” dla swoich klientów. W związku z tym rozróżniamy tutaj:

Fundusz inwestycyjny otwarty (FIO) – jednostki uczestnictwa w takim funduszu może kupić praktycznie każdy. Możemy kupić dowolną ilość tych jednostek, w dowolnym czasie, jak i w dowolnym czasie możemy te jednostki sprzedać.

Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO) – jest on zbliżony do funduszu inwestycyjnego otwartego, jednakże w statucie funduszu jest określona grupa inwestorów którzy mogą jednostki uczestnictwa kupić, a także warunki jakie należy spełnić, aby wejść w ich posiadanie.

Fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ) – fundusze tego rodzaju emitują certyfikaty inwestycyjne. Mogą one być imienne lub na okaziciela. Zwykle liczba uczestników takich funduszy jest ograniczona. Można je podobnie jak akcje, czyli w drodze subskrypcji.

Zobaczmy też, jak wygląda podział funduszy ze względu na geograficzne miejsca dokonywania inwestycji:

Fundusz rynku krajowego – dominująca część aktywów funduszy inwestowana jest w papiery wartościowe instytucji, które siedzibę mają w Polsce.

Fundusz rynków zagranicznych – większa część aktywów inwestowana jest w papiery wartościowe podmiotów, których siedziba znajduje się poza naszym krajem.

Fundusz bez określonej specjalizacji geograficznej – fundusze takie nie mają określonych preferencji geograficznych, przy kupowaniu papierów inwestycyjnych.

Na podstawie podanych wcześniej informacji możemy stwierdzić, że w naszym kraju działa bardzo dużo różnego rodzaju funduszy inwestycyjnych. Jeżeli więc mamy wolne środki finansowe, które chcielibyśmy pomnożyć, a nie wiemy jak to zrobić, może warto zaufać jednemu z funduszy inwestycyjnych i wykupić jednostki uczestnictwa. Musimy jednakże zdawać sobie sprawę z tego, że nie ma gwarancji, że zainwestowane środki do nas wrócą, bo każda inwestycja jest obarczona większym lub mniejszym ryzykiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *